GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, phát biểu tổng kết hội thảo khoa học Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch
19:29, 11/09/2019
GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, phát biểu tổng kết hội thảo khoa học Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch