Chất vấn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải và bất cập trong thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn
09:23, 07/12/2019
Chất vấn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải và bất cập trong thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn