Thôn Chí Trung trước giờ dỡ cách ly
06:06, 30/04/2020
Thôn Chí Trung trước giờ dỡ cách ly