Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVI
15:08, 07/05/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh khóa XVI