Đồng chí Trần Quốc Toản được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
20:28, 07/05/2020
Đồng chí Trần Quốc Toản được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021