Khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI
21:45, 30/11/2020
Khai mạc kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI