Thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

17:34, 06/11/2013
Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng ưu tiên thực hiện chính sách giảm nghèo, góp phần bảo đảm đời sống người dân, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian này, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; đánh giá việc thực hiện các chính sách giảm nghèo của năm 2013, kịp thời tham mưu với tỉnh thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2014 phù hợp, hiệu quả.
Từ năm 2005 đến nay, nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo được tỉnh triển khai hiệu quả như: Nghị quyết số 90 của HĐND tỉnh về miễn thủy lợi phí (năm 2007), Quyết định số 760 của UBND tỉnh hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (năm 2009), chính sách hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách (năm 2010)... Đặc biệt, ngày 26.10.2011, Tỉnh ủy  ban hành Chương trình Dạy nghề - Việc làm - Giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020. Đây là cơ sở quan trọng để người nghèo có thêm cơ hội, công cụ, tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế. Từ năm 2010 đến nay toàn tỉnh có khoảng 19 nghìn hộ thoát nghèo. Theo kết quả rà soát năm 2012, toàn tỉnh còn 22.210 hộ nghèo, chiếm 6,77% và 15.997 hộ cận nghèo, chiếm 4,87%. 
 
Dạy nghề may công nghiệp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kim Động
Dạy nghề may công nghiệp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kim Động

Ông Vũ Ngọc Vinh, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Một trong những hoạt động mang lại kết quả rõ rệt nhất là hỗ trợ người nghèo về vốn, sinh kế. Căn cứ quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hàng năm, các ngành, đoàn thể và các địa phương phối hợp với Ngân hàng chính sách - xã hội hướng dẫn hộ nghèo có nhu cầu vay vốn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Ước tính, mỗi năm có khoảng 600 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư cho hộ nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, TTCN, dịch vụ của người nghèo bước đầu hoạt động hiệu quả. Thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn, 3 năm qua đã có trên 11 nghìn người, trong đó có trên 2 nghìn người thuộc hộ nghèo, 652 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ học nghề, chủ yếu là những nghề đang được thị trường lao động cần như: may công nghiệp, cơ khí.... Đặc biệt, các cấp hội, đoàn thể đã cụ thể hóa chương trình giảm nghèo bằng những hoạt động thiết thực như: MTTQ với cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo; Hội Nông dân, Hội LHPN Đoàn thanh niên tín chấp cho hội viên nghèo vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp cận tiến bộ KHKT... Hội Liên hiệp phụ nữ qua phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã giúp cho 110 nghìn lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trên 19 nghìn phụ nữ nghèo về giống, vốn... trị giá 137 tỷ đồng, giúp 8.968 hộ thoát nghèo... 

Giảm nghèo là lĩnh vực công tác xã hội đặc thù, thực hiện các chính sách giảm nghèo tùy theo điều kiện thực tế của địa phương và hoàn cảnh của đối tượng. Việc rà soát hộ nghèo đòi hỏi sự công tâm, minh bạch, thực hiện chính sách hỗ trợ phải linh hoạt... Theo đánh giá của các địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là cấp cơ sở hiện nay còn hạn chế về năng lực, trình độ; trong quá trình triển khai ở cơ sở vẫn còn tâm lý nể nang, cục bộ, co kéo lợi ích nên có nơi đánh giá hộ nghèo chưa chính xác. Chương trình, dự án về giảm nghèo còn phân tán, trùng lặp, tính lồng ghép chưa cao nên hiệu quả các dự án giảm nghèo hạn chế. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách giảm nghèo còn gặp một số khó khăn khác như: nguồn ngân sách hạn hẹp; cán bộ làm công tác giảm nghèo kiêm nhiệm, thiếu ổn định… Theo đánh giá của ngành chức năng, mục tiêu của năm 2013 cơ bản được thực hiện như: 90% số hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; 100% số hộ nghèo có nhu cầu được lập kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà; 90 - 95% số người nghèo được tư vấn, trợ giúp pháp lý… Song, do suy thoái kinh tế, doanh nghiệp cắt giảm nhân lực làm cho nhiều người mất việc làm, nguy cơ tái nghèo của người dân và khoảng cách giàu - nghèo tiếp tục tăng. Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,77% năm 2012 xuống còn dưới 5% trong năm 2013 và các mục tiêu giảm nghèo của cả giai đoạn 2011 - 2015 khó thực hiện một cách bền vững. Những giải pháp để thực hiện tốt chính sách giảm nghèo được đưa ra tại hội nghị đối thoại về công tác giảm nghèo của tỉnh mới đây là: Tăng cường và đa dạng hóa công tác truyền thông giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, đặc biệt là người nghèo về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo; kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo giảm nghèo và việc làm cấp tỉnh, huyện và Ban giảm nghèo cấp xã, thị trấn; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của các ban này. Ban chỉ đạo giảm nghèo và việc làm các địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo bám sát, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; tăng vốn đầu tư cho công tác giảm nghèo và chủ động khai thác tối đa các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; xây dựng đội ngũ làm công tác giảm nghèo chuyên trách và mạng lưới cộng tác viên làm công tác này ở cơ sở; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo, nhất là vai trò giám sát của người dân đối với chính sách quan trọng này… 
 
Lệ Thu