Hưng Yên: Phấn đấu đến năm 2020 trên 95% số hộ gia đình được phổ biến kiến thức, kỹ năng liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình

11:10, 25/06/2014
UBND tỉnh Hưng Yên vừa xây dựng Kế hoạch Phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao  trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh, góp phần phát huy những mặt tích cực trong đời sống gia đình, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2015 có 100% các cấp, các ngành trong tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan, đơn vị lồng ghép trong nội dung hoạt động của ngành. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 85% và đến năm 2020 có trên 95% số hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc phòng chống bạo lực gia đình và được phổ biến kiến thức, kỹ năng liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 50% và đến năm 2020 đạt trên 100% số huyện, thành phố có giảng viên, báo cáo viên cấp huyện về phòng chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạt trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 50% và đến năm 2020 đạt 70% xã, phường, thị trấn có đường dây nóng, thiết lập mạng lưới, địa chỉ tin cậy về phòng chống bạo lực gia đình, các cơ sở y tế về phòng chống bạo lực gia đình…
 
Để đạt được những mục tiêu trên, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý; truyền thông giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng chống bạo lực gia đình; phòng ngừa bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Các sở, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan của Kế hoạch vào chương trình công tác hàng năm và tổ chức thực hiện cho hiệu quả.
 
P.V
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)