Thành phố Hưng Yên hoàn thành Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở

Đến nay, 17/17 xã, phường trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở. 
 
Theo đánh giá, Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở trên địa bàn thành phố được tổ chức trang trọng, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc của Điều lệ Đoàn. Báo cáo chính trị ngắn gọn, phản ánh rõ nét kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn.
 
Vũ Huế
 
 
;