Hưng Yên phấn đấu thu trên 5,2 tỷ đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2017.
 
Theo đó, năm 2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp phấn đấu số thu đạt trên 5,2 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật). Trong đó: Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh vận động ủng hộ đạt trên 1,5 tỷ đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện vận động đạt trên 1,9 tỷ đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã vận động đạt trên 1,8 tỷ đồng.
 
Các tập thể, cá nhân có thể ủng hộ quỹ thông qua các hình thức: Hỗ trợ tiền mặt, hỗ trợ hiện vật, hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án hoặc nhận đỡ đầu, bảo trợ thường xuyên cho trẻ em… 
 
Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh được sử dụng để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho khoảng 40 nghìn lượt trẻ em, trong đó: Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh hỗ trợ cho 5 nghìn lượt trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện hỗ trợ 18 nghìn lượt trẻ em; Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã hỗ trợ cho trên 17 nghìn lượt trẻ em.
 
Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cá nhân hảo tâm cùng toàn thể nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em với tinh thần và trách nhiệm ở mức cao nhất; kế hoạch vận động phải được tuyên truyền và thực hiện đồng bộ, đa dạng về hình thức… Quản lý và sử dụng quỹ các cấp phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực theo chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.
 
PV
 
 
;