Hưng Yên: Trên 6 nghìn người được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong những năm qua, UBND tỉnh không ngừng hoàn thiện các chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo từng giai đoạn. Việc đào tạo, bồi dưỡng thực hiện cơ bản đúng chuyên ngành, yêu cầu của cơ quan, đơn vị gắn với các chức danh nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm. Nhờ đó đã từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Từ 2011 đến năm 2016, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho 6.276 người. Trong đó, trình độ tiến sỹ có 9 người; cao học, thạc sỹ là 556 người; số còn lại là đào tạo đại học, cao đẳng… Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho trên 14 nghìn người; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho trên 2.200 người; ngoài ra còn bồi dưỡng về công nghệ thông tin, quản lý nhà nước cho hàng nghìn cán bộ, chuyên viên đang công tác tại các sở, ngành thuộc UBND tỉnh.
 
Phương Minh
 
;