Hưng Yên kiên quyết xử lý vi phạm quy định dạy thêm, học thêm và quản lý thu, chi các khoản đóng góp trong nhà trường

Để thực hiện tốt quy định của UBND tỉnh về dạy thêm, học thêm và thực hiện thu, chi các khoản đóng góp từ phụ huynh học sinh trong các nhà trường, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trong hệ thống và trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, thực hiện tốt việc dạy thêm, học thêm và thu, chi các khoản đóng góp theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và các quy định khác của Nhà nước có liên quan. 
 
Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm và thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại các nhà trường, cơ sở đào tạo theo quy định; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, thu, chi các khoản đóng góp theo đúng quy định của pháp luật.
 
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý đối với các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, thanh tra, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về dạy thêm, học thêm và thu, chi các khoản đóng góp ngoài ngân sách tại các nhà trường, cơ sở đào tạo trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật…
 
PV
 
 
;