Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên

09:34, 23/07/2017
Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cán bộ phòng Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chuẩn bị tài liệu cho hội nghị báo cáo viên
Cán bộ phòng Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chuẩn bị tài liệu cho hội nghị báo cáo viên
Hiện nay, toàn tỉnh có 322 báo cáo viên. Trong đó, có 5 báo cáo viên cấp trung ương, có 36 cấp tỉnh, có 70 cấp huyện và tương đương, có 50 báo cáo viên các cơ quan huyện, có 161 xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, các báo cáo viên đều có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động và am hiểu tình hình địa phương, đơn vị, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.
 
Với vai trò là "cầu nối” thông tin đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên bám sát địa bàn, tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều vấn đề bức xúc tại các địa phương được giải quyết, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân một phần nhờ sự đóng góp quan trọng của đội ngũ báo cáo viên các cấp.
 
Ông Nguyễn Tiến Thuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thời gian qua, cấp ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp đã quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức, phát triển mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ báo cáo viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng thuyết trình cho các báo cáo viên, những kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội ở cơ sở; cung cấp kịp thời, đầy đủ các loại tài liệu cho hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; biểu dương, khen thưởng những báo cáo viên có nhiều đóng góp và hoạt động tích cực, hiệu quả.
 
Nhận thức được vị trí, vai trò của mình, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã không ngừng phát huy năng lực, trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao. Ông Trịnh Như Áng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Lâm cho biết: Huyện có 21 báo cáo viên các cấp, trong đó có 5 là báo cáo viên cấp huyện, 16 báo cáo viên cấp cơ sở. Hoạt động báo cáo viên của huyện ngày càng linh hoạt, phương thức thực hiện phong phú cả về hình thức và nội dung, đặc biệt là bám sát thời sự địa phương và cả nước.
 
Đơn cử như tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở… Nội dung thông tin tuyên truyền bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng trên các lĩnh vực, bảo đảm vừa mang tính thời sự, vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện như: Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp; các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND huyện; nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Đồng thời, truyền tải các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đi đôi với nhiệm vụ tuyên truyền, các báo cáo viên cũng thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, báo cáo kịp thời với các cấp ủy đảng giúp cho công tác lãnh đạo kịp thời giải quyết tình hình, định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
 
Từ thực tế công tác đã xuất hiện nhiều gương báo cáo viên cơ sở tâm huyết, tận tụy với công việc. Điển hình như ông Nguyễn Xuân Kỷ, báo cáo viên Đảng bộ xã Ngọc Lâm (Mỹ Hào), người gắn bó với công việc báo cáo viên nhiều năm nay. Ông Nguyễn Xuân Kỷ chia sẻ: Phát triển kinh tế của Ngọc Lâm dựa nhiều vào nông nghiệp, trước khi thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng, ruộng đất còn manh mún, nhỏ lẻ, điều kiện sản xuất khó khăn. Khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tôi đã cùng với hệ thống dân vận địa phương phổ biến các nội dung, tiêu chí, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích to lớn của xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng. Sau khi hoàn thành dồn thửa đổi ruộng, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ, tưới tiêu hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác của nhân dân, nhờ đó năng suất cây trồng tăng lên, đời sống người dân dần được cải thiện, tạo nguồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới…
 
Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những báo cáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, có kỹ năng tuyên truyền miệng tốt và có uy tín trong quần chúng; chú trọng đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng nhằm đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả.
 
Lê Hiếu
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)