Hưng Yên: Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật TGPL, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông về TGPL, tăng cường năng lực thực hiện TGPL, tập trung thực hiện vụ việc TGPL, mới đây UBND tỉnh đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2018. 
 
Theo kế hoạch, các hoạt động tập trung: Thực hiện TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
 
Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch này.
 
Hồng Ngọc
 
;