Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính

Đến hết năm 2017, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã giải quyết theo cơ chế một cửa là 1.915 thủ tục, trong tổng số 2.339 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh; hàng loạt thủ tục không cần thiết được bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ; thời gian giải quyết các thủ tục nhanh hơn, đặc biệt là thủ tục tiếp nhận đầu tư giảm từ 10 - 15 ngày xuống còn 5 - 7 ngày làm việc, nhiều TTHC được tiếp nhận, xử lý qua mạng điện tử đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 
Hoạt động của bộ phận một cử UBND huyện Phù Cừ
Hoạt động của bộ phận một cửa UBND huyện Phù Cừ
Hai năm chính thức đưa vào hoạt động Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2 trở lên. Trong đó một số TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, nghĩa là hệ thống cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản; xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện ngay trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, trên hệ thống còn công khai thông tin về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục, thông tin về các dự án đầu tư để doanh nghiệp theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC... Hệ thống được vận hành 24h/24h các ngày trong tuần, nên các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch tại bất kỳ thời gian, địa điểm nào có kết nối Internet. 
 
Cũng từ thời điểm năm 2016, 19 cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông. Cơ chế "một cửa, một đầu mối" và việc hiện đại hóa nền hành chính đã giúp giảm thời gian làm thủ tục, giấy tờ; việc xử lý hồ sơ công khai, minh bạch hơn. Công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan đều nâng cao nghiệp vụ hành chính, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính. Nếu trước kia cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh phải 10 - 15 ngày làm việc, thì nay chỉ còn 5 - 7 ngày làm việc, thậm chí có thủ tục liên quan đến doanh nghiệp thời gian giải quyết chỉ còn 3 ngày làm việc; hàng loạt thủ tục không cần thiết được bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ đã góp phần tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn. 
 
Có thể nói, việc CCHC, đặt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp lên trên hết đã trở thành tiêu chí hành động thi đua của tất cả các cơ quan hành chính và cả các đơn vị thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố cho thấy rõ sự nỗ lực của từng cơ quan và mỗi cán bộ, công chức thực thi công vụ. Trong tổng số 17 cơ quan, đơn vị đầu ngành của tỉnh thì có 6 đơn vị xếp loại tốt, 10 đơn vị xếp loại khá, 1 đơn vị xếp loại trung bình. Đối với cấp huyện, thành phố có 3 địa phương gồm: Văn Lâm, Phù Cừ, thành phố Hưng Yên đạt loại tốt; các huyện còn lại đạt loại khá. Điểm rõ nhất tại các đơn vị xếp loại tốt đó là việc chú trọng xây dựng nền hành chính khoa học, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ, quản lý cán bộ, công chức; niêm yết công khai các bộ TTHC, hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC tại nơi bố trí bộ phận một cửa và áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008… Cùng với việc tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư như: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính... thì tỉnh tích cực tương tác với người dân, doanh nghiệp thông qua các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận thông tin qua cổng thông tin điện tử, tiếp xúc cử tri... 
 
Để công tác CCHC thực sự đi vào nền nếp, hiệu quả, ngày 26.12.2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018. Mục tiêu là thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; tổ chức xác định vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC trên tất cả các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tỉnh xác định sẽ ưu tiên đơn giản hóa các TTHC có ảnh hưởng lớn đến cải thiện môi trường kinh doanh như: Đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế, tiếp cận điện năng, quản lý thị trường, bảo hiểm, lao động; bảo đảm điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế trong môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, góp phần giải phóng nguồn lực xã hội. Bảo đảm TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết TTHC với cơ quan hành chính nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 80%...
 
Lệ Thu 
 
;