Hưng Yên chuẩn bị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2018

18:32, 10/09/2018
Ngày 31.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20.9 đến ngày 15.12.2018.
 
Việc rà soát này nhằm xác định đúng, đầy đủ số hộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người cận nghèo; số hộ làm nông, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh năm 2018. 
 
Việc xác định hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận theo hướng đa chiều. 
 
Đối tượng, phạm vi rà soát, điều tra là toàn bộ số hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đang quản lý và các hộ gia đình gặp rủi ro, có hoàn cảnh khó khăn, các hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp đăng ký điều tra xác định là hộ có mức sống trung bình. Mỗi xã, phường, thị trấn là một đơn vị điều tra, rà soát. 
 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo dạy nghề, việc làm và giảm nghèo tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đầu mối tổ chức tập huấn, triển khai rà soát, tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo dạy nghề, việc làm và giảm nghèo tỉnh.  
 
Lệ Thu 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)