Hưng Yên có 68 xã, phường, thị trấn đạt "Cộng đồng học tập" loại tốt

20:13, 03/12/2018
Thực hiện việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo hướng dẫn của Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12.12.2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, đến nay, toàn tỉnh có 68 xã, phường, thị trấn, đạt quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” loại tốt của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm tỷ lệ 52,7%.
 
Tiêu chí đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” gồm: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cấp xã; hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã; sự tham gia, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn cấp xã; mạng lưới và hoạt động của các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa trên địa bàn cấp xã; kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công bằng xã hội trong giáo dục; kết quả học tập, bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, công chức cấp xã; kết quả học tập thường xuyên của người lao động (từ 15 tuổi trở lên); kết quả xây dựng “Gia đình hiếu học”…
 
Đào Doan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)