Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn trả lương ngừng việc, giải quyết chế độ cho người lao động do tác động của dịch Covid - 19

16:07, 20/04/2020

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động (NLĐ) trong thời gian ngừng do tác động của dịch Covid - 19.


Theo đó, việc trả lương ngừng việc do bên sử dụng lao động và NLĐ thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định đối với những người phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid - 19 như: Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; NLĐ thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; NLĐ ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động vì chủ sử dụng lao động hoặc những NLĐ khác cùng doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp đó trong thời gian cách ly. 


Đối với doanh nghiệp khó khăn không bố trí đủ việc làm có thể chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động; thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng và nếu doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm thì thực hiện sắp xếp lao động theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)