Hưng Yên:  Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ 4 nhóm đối tượng khó khăn do đại dịch Covid - 19 

17:42, 08/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng (NCC), người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo đó, có 20.734 NCC được hỗ trợ 3 tháng và 44 NCC được hỗ trợ 1 tháng với tổng số tiền trên 31,1 tỷ đồng; có 42.203 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 3 tháng và 33 người thuộc đối tượng này được hỗ trợ 1 tháng với tổng số tiền gần 31,7 tỷ đồng; có 45.764 đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 3 tháng và 164 đối tượng này được hỗ trợ 1 tháng với tổng kinh phí hỗ trợ trên 68,7 tỷ đồng. 


UBND tỉnh giao các sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác cân đối tài chính, chi trả chế độ cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp và các thành viên của Mặt trận thực hiện công tác giám sát hỗ trợ các đối tượng theo đúng quyết định của Chính phủ và của UBND tỉnh đã ban hành. 


Đối tượng NCC và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng và đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 250 nghìn đồng/người/tháng.


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)