Hưng Yên: Rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

19:31, 06/05/2020

* Thành phố Hưng Yên đã tiến hành rà soát, lập danh sách các lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, tổng số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương là 767 người; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm là 4.399 người; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm là 2.257 hộ. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ trên 24 tỷ đồng.  


* Qua rà soát, lập danh sách, huyện Văn Giang có 1728 đối tượng người có công, thân nhân người có công; 3869 đối tượng bảo trợ xã hội; 502 hộ nghèo; 791 hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 đề nghị hỗ trợ. Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là trên 10,6 tỷ đồng.


* Huyện Kim Động đã thống kê, rà soát, lập danh sách, thẩm định trình duyệt danh sách hỗ trợ 3 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo quy định. Theo đó, toàn huyện có 11.348 người được đề nghị hỗ trợ thuộc các đối tượng: Người có công với cách mạng; thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo...


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)