Hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021

17:21, 14/09/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021. Theo đó, các khoản thu của năm học 2020-2021 được thực hiện theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 16.10.2018 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 và Hướng dẫn liên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn thực hiện việc thu, quản lý sử dụng học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 – 2021 và một số văn bản khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Theo đó, mức thu học phí, các khoản thu dịch vụ không kinh doanh và một số khoản thu khác không thay đổi so với năm học trước.


Riêng các trường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào trong khi chờ điều chỉnh mức thu thực hiện thu theo mức thu của khu vực nông thôn. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện các khoản thu phải bảo đảm nguyên tắc: Về cơ chế thu học phí thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2.10.2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Đối với việc triển khai dạy học trực tuyến, các cơ sở giáo dục căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện. Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí; chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Thu học phí thực hiện theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (Cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm). 


Đào DoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)