Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan

17:13, 24/09/2020

Ngày 20.9.2020, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bắt đầu thực hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11.9.2020 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Đây là năm cuối cùng rà soát, đánh giá kết quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19.11.2015. 
 

Cán bộ, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Cán bộ, chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020


Đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Mục đích của cuộc rà soát lần này là thống kê, tổng hợp chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, từng nhóm đối tượng nghèo (nghèo thu nhập và nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản) để đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020; đồng thời làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (hệ thống Misposasoft do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và quản lý) làm căn cứ theo dõi biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2020; các hộ có giấy đề nghị xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo; các hộ có khả năng là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng chưa có giấy đề nghị tại thời điểm rà soát do địa phương chủ động phát hiện. Lưu ý, đối tượng thuộc diện đưa vào danh sách rà soát là những hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương; những hộ chưa có hộ khẩu nhưng sinh sống từ 6 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, tạm vắng tại địa phương; đối tượng có hộ khẩu thường trú nhưng không sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên thì không đưa vào danh sách rà soát. 


Việc rà soát cũng như tiêu chí đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo lần này vẫn áp dụng các quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19.11.2015 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc thực hiện rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy trình 7 bước gồm: Xác lập danh sách các hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, lập danh sách phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát; niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến thẩm định của UBND cấp huyện; công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và bước cuối cùng là báo cáo chính thức. UBND cấp huyện báo cáo kết quả rà soát sơ bộ về UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 5.11.2020 và báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kèm theo quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của chủ tịch UBND cấp huyện và hệ thống mẫu biểu phân tích số liệu rà soát về UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15.11.2020. 


Về nghiệp vụ và các bước rà soát, đồng chí Bùi Ngọc Trang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) lưu ý các địa phương khi tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát phải bảo đảm các thành phần: Trưởng thôn, đại diện tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn và mời đại diện các hộ gia đình tham gia cuộc họp. Trường hợp cần thiết, trưởng thôn báo cáo UBND cấp xã cử đại diện tham gia cuộc họp. Việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và phải bảo đảm thời gian niêm yết tối thiểu 7 ngày làm việc. Nếu trường hợp có khiếu nại, Ban Giảm nghèo cấp xã tổ chức phúc tra lại kết quả rà soát theo đúng quy định để khi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được công bố chính thức phải bảo đảm chính xác, công bằng và không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau.


Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Kết quả điều tra, rà soát càng chính xác sẽ càng làm cho chính sách giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến đúng đối tượng và đạt kết quả cao nhất. 


Lệ Thu 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)