Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

10:33, 23/02/2021

Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh triển khai quyết liệt trên tất cả các nội dung. Các giải pháp CCHC đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đánh giá chỉ số CCHC do Bộ Nội vụ công bố năm 2020, tỉnh Hưng Yên đạt 81,98 điểm, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm trước; trong đó, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên
Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên


Để công tác CCHC đi vào chiều sâu và tạo thành nền nếp trong thực thi công vụ, năm 2020, bên cạnh việc bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về Chương trình tổng thể CCHC, Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ CCHC; tổ chức 11 lớp tập huấn nghiệp vụ CCHC cho hơn 1.000 đối tượng; tham mưu với UBND tỉnh tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC năm 2020” thu hút 82 tác giả, nhóm tác giả là cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia, qua đó nhận được nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay về CCHC. Các sáng kiến ứng dụng trong thực tế đã tạo thuận lợi không chỉ cho công tác quản lý, điều hành chuyên môn, thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền điện tử mà còn thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính.  


Về xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, trong năm Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh ban hành 49 quyết định về: Sắp xếp, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị, phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; giao quyền tự chủ đối với các cơ quan, đơn vị và các quyết định tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế... Năm 2020 cũng là năm tỉnh quyết liệt thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, trong đó nền tảng công nghệ, ứng dụng các phần mềm điện tử được coi là giải pháp quan trọng. Theo đó, tỉnh tiếp tục vận hành Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử; các ngành ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu dùng chung, điều hành, xử lý công việc và giải quyết thủ tục liên thông không chỉ từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp mà còn khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4… 


Để nắm bắt, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch CCHC, năm 2020, Sở Nội vụ chủ trì, tổ chức đoàn kiểm tra tại 13 sở, ban, ngành, UBND huyện, 10 UBND cấp xã thuộc 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó có kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác CCHC. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị, địa phương đã bám sát nội dung kế hoạch của tỉnh, chủ động tự kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, qua kiểm tra phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện CCHC tại các đơn vị, địa phương; kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.


Năm 2021, tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số CCHC (PAR - index). Để thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh việc phát triển các mục tiêu về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác CCHC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực đáp ứng tình hình mới; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các tình huống tại công sở; tạo điều kiện để cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Đối với Sở Nội vụ, nghiêm túc triển khai các kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2021 và chương trình tổng thể CCHC nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2030. Tiếp tục thực hiện đồng bộ theo kế hoạch, cải thiện, nâng cao hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất từng chỉ số thành phần của chỉ số CCHC (PAR - index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)