Hưng Yên: Gần 28 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động việc làm và dạy nghề

Năm 2012, hoạt động việc làm và dạy nghề tỉnh Hưng Yên được đầu tư 27,8 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề có 4 dự án thành phần. Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề. Dự án dạy nghề cho lao động nông thôn, gồm hỗ trợ đầu tư cho các cơ sở dạy nghề; hỗ trợ lao động nông thôn học nghề và đào tạo cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động, gồm: nâng cao năng lực trung tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ duy trì hoạt động sàn giao dịch việc làm; dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá chương trình. Chương trình này do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện.

 Minh Huệ

;