Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

14:52, 09/12/2021

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2021 được giao và nhu cầu tuyển dụng của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và các cơ quan THADS, Tổng cục THADS thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Tổng cục THADS và các cơ quan THADS năm 2021, cụ thể như sau:
I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Vị trí tuyển dụng:

- Tại Tổng cục THADS: Tuyển dụng vị trí Chuyên viên lưu trữ công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ.
- Tại các cơ quan THADS: Tuyển dụng cho các cơ quan THADS thuộc 53 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm các vị trí sau: chuyên viên công nghệ thông tin; chuyên viên tổ chức nhân sự; chuyên viên hành chính - tổng hợp; chuyên viên tổ chức thi hành án; kế toán viên; văn thư viên trung cấp và nhân viên Thủ kho, Thủ quỹ.
- Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên: Tuyển dụng 03 vị trí
+ Cục Thi hành án dân sự: 01 chuyên viên tổ chức thi hành án
+ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ: 01 chuyên viên tổ chức thi hành án
+Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiên Lữ: 01 kế toán viên
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức
 1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
b) Đủ 18 tuổi trở lên; 
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:    
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển
2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên tổ chức thi hành án

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên lưu trữ
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành văn thư, lưu trữ.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên công nghệ thông tin
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin, quản trị mạng.
- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên tổ chức nhân sự
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật, hành chính, quản trị nhân lực.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên hành chính - tổng hợp
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí kế toán viên
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.7. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí văn thư viên trung cấp: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
2.8. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí nhân viên Thủ kho, Thủ quỹ: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
III. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI 
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy
b) Nội dung thi và thời gian thi:
* Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên, kế toán viên phải dự thi 03 phần thi, trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 1 Mục III Thông báo này.
- Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;
- Phần II: ngoại ngữ thi tiếng Anh (30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: trình độ tương đương bậc 3 đối với các vị trí chuyên viên và trình độ tương đương bậc 2 đối với vị trí kế toán viên.
- Phần III: tin học, 30 câu hỏi kiểm tra kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.
 * Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí văn thư viên trung cấp, nhân viên Thủ kho, Thủ quỹ chỉ thi phần I: kiến thức chung.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: thi viết
b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: 180 phút.
d) Thang điểm: 100 điểm.
IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 
- Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
- Kết quả trúng tuyển được tính theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng trong phạm vi Tổng cục THADS; Cục THADS (Ví dụ: Cục THADS tỉnh A tuyển 05 chỉ tiêu cho 05 Chi cục, mỗi Chi cục 01 chỉ tiêu và có 20 thí sinh đăng ký dự tuyển tại các Chi cục. Số thí sinh trúng tuyển là 05 thí sinh có số điểm cao nhất).
Trong trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn vị trí cần tuyển theo nguyện vọng đã đăng ký thì xét theo thứ tự từ cao xuống thấp (Ví dụ: Cục THADS tỉnh A tuyển 05 chỉ tiêu cho 05 Chi cục, mỗi Chi cục 01 chỉ tiêu; trường hợp cả 05 thí sinh trúng tuyển cùng đăng ký nguyện vọng vào 01 Chi cục thì thí sinh nào có điểm cao hơn sẽ được tuyển dụng vào Chi cục đó; 04 thí sinh còn lại sẽ đăng ký nguyện vọng tại 04 Chi cục còn lại và tiếp tục thực hiện cho đến khi hết chỉ tiêu đã thông báo).
- Trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh và tình hình thực tiễn của đơn vị, Tổng cục THADS sẽ thực hiện việc điều chuyển thí sinh có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên mà chưa trúng tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển đến các đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí tuyển dụng. Việc điều chỉnh chỉ tiêu sẽ được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS. 
Những trường hợp không trúng tuyển tại đơn vị đăng ký nguyện vọng nhưng có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và được điều chuyển đến đơn vị còn chỉ tiêu nhưng không có hoặc không có đủ thí sinh trúng tuyển thì phải cam kết tình nguyện làm việc tại đơn vị đó từ 05 năm trở lên.
V. QUY TRÌNH, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1.1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 09/12/2021 đến hết 16h00 ngày 07/01/2022.
1.2. Địa điểm tiếp nhận: Trụ sở Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký dự thi và có chỉ tiêu tuyển dụng công chức hoặc trụ sở Tổng cục THADS (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 024.62739604 hoặc 024.62739605). Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này;
- Bản photo (nếu có) các giấy tờ sau (không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y):
+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa theo yêu cầu ngạch tuyển dụng.
+ Các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng.
+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học.
- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc; 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 06 tháng.
3. Yêu cầu đối với thí sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 khi đến nộp hồ sơ 
- Thí sinh phải khai báo y tế trên trang www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng khác theo quy định; thực hiện đầy đủ quy định của Bộ Y tế và của địa phương nơi thí sinh đăng ký dự tuyển khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Phải thực hiện đúng quy định 5K trong suốt quá trình nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
- Đề nghị thí sinh chủ động theo dõi và tuân thủ thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 của Cục THADS đăng ký dự tuyển trước khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Đối với thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Tổng cục THADS, đề nghị có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính (test nhanh hoặc PCR) còn hiệu lực trong vòng 03 ngày do cơ sở y tế được cơ quan chức năng cấp phép thực hiện trước khi đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
4. Danh sách đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2021 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục THADS (địa chỉ: www.thads.moj.gov.vn); niêm yết tại trụ sở Tổng cục THADS và Cục THADS.
5. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
5.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ


 

Nguyễn Ngọc Vũ


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)