Thực hiện tinh giản 2.206 biên chế

17:04, 09/07/2020

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh thực hiện việc tinh giản biên chế đối với 2.206 trường hợp. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tinh giản được 168 biên chế công chức; các đơn vị sự nghiệp công lập tinh giản được 2.038 biên chế. Qua tinh giản biên chế, sắp xếp tinh gọn bộ máy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn. 


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)