Hội thảo khoa học Đề tài “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên”

19:36, 25/11/2021

Ngày 25.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học Đề tài “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên” (viết tắt là Đề tài). Tham dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài chủ trì hội thảo; cùng dự có lãnh đạo Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh…

 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội thảo

 

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài khẳng định: Việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân luôn được Đảng ta quan tâm, cụ thể hóa trong các văn kiện, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tại tỉnh ta, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong các đơn vị khu vực này. Tuy nhiên, số các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức đoàn thể còn thấp. Xuất phát từ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đồng thời nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Hưng Yên”. Để đề tài có tính thực tiễn cao, hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng và giải pháp công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ và tổng thể lâu dài, có tính khả thi cao và sát với tình hình thực tế của tỉnh. 


Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để đưa ra những giải pháp hiệu quả phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân mang tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, các đại biểu tham dự hội thảo cần đi sâu phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toản gợi mở: Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về nhiệm vụ phát triển đảng viên, đoàn viên; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 8.10.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 ở tỉnh Hưng Yên. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo đơn vị kinh tế tư nhân về mục đích, ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị. Bên cạnh đó cần kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn về công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và đảng viên, đoàn viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân…


Hội thảo đã nhận được 31 ý kiến tham luận, trong đó có 9 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp xây dựng, củng cố  và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Phân tích, đánh giá về tính khả thi và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh thông qua việc đánh giá thực trạng; việc học tập kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân…


Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đề tài trân trọng tiếp thu các ý kiến tham luận. Các ý kiến tham luận đã đánh giá khách quan về thực trạng công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên thời gian qua. Việc đánh giá thực trạng đã xác định rõ những kết quả đạt được cũng như hạn chế và nguyên nhân. Những ý kiến tham luận sẽ giúp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban chủ nhiệm đề tài có thêm căn cứ và cơ sở khoa học để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay. 


Phương Minh – Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)