THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

Khơi dậy khát vọng phát triển Hưng Yên hưng thịnh

22:43, 31/12/2021

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên  thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững”. Để thực hiện đạt mục tiêu đó, ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các nghị quyết chuyên đề nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Qua đó tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội theo đúng mục tiêu đề ra ngay năm đầu thực hiện Nghị quyết. 

 

Diện mạo Khu công nghiệp Phố Nối A hôm nay


KHƠI DẬY TIỀM NĂNG


Sau những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá cần thực hiện trong giai đoạn này thông qua Nghị quyết  Đại hội. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với quyết  tâm chính trị cao, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân trong việc đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống. 


Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (Chương trình hành động) của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, các cấp, các ngành, các đơn vị đã tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và ban hành các chương trình, đề án.


Cùng với Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện 6 đề án đã triển khai từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay 8 chương trình và 10 đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Chương trình hành động đề ra đã được BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành  cơ bản xong; nội dung bảo đảm các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm; bảo đảm về mặt thời gian, quy định. Ở mỗi nghị quyết đều đã đánh giá thực trạng kết quả đã đạt được trong thời gian qua, kế hoạch và mục tiêu giải pháp cho cả giai đoạn thực hiện; giao rõ cho các đơn vị chủ trì thực hiện và các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện. 


Căn cứ vào các Nghị quyết về các chương trình và đề án, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện đặc thù của mỗi địa phương, đơn vị và có lộ trình thực hiện; đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp và khơi gợi sự chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với đó, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết cũng được các cấp ủy chú trọng thực hiện. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất trong hành động của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân.


QUYẾT TÂM VƯỢT KHÓ


Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm, tỉnh Hưng Yên tập trung vào việc xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp; Tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Đó là những giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 15.6.2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra.


Với sự quyết tâm và triển khai thực hiện một cách đồng bộ cùng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, nên năm 2021 dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng tỉnh vẫn thu hút được 69 dự án, trong đó có thêm 45 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 5.750 lao động; có thêm 1.220 doanh nghiệp thành lập mới; so với năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 8,74%.


Nghị quyết số 09-NQ/TU hội nghị lần thứ Chín của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ngày 15.6.2021 về chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 09), bên cạnh việc đánh giá rõ thực trạng kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu cụ thể và nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 xây dựng nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản cả giai đoạn sẽ tăng từ 2 - 2,5%/năm; có 55-60 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.


Thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất theo chuỗi, giá trị gia tăng cao và hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tiếp tục khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung, theo chuỗi giá trị; thí điểm xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng suất ở các ngành thuộc lĩnh vực. Ngay trong năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản trong toàn tỉnh tăng 2,78%, có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...


Cùng với đó, tại các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về: Chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình phát triển, thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả tốt.


Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có các Nghị quyết: Về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025 ở tỉnh Hưng Yên; về thí điểm tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, uy tín nổi trội gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp… đã được  các cấp ủy đảng cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện nghiêm túc ở các cấp ủy đảng, các tổ chức, đơn vị và trong hệ thống chính trị. 


Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ đã góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh Hưng Yên phát triển vững chắc từ ngay năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP tăng 6,52%, tăng cao hơn so với kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2020 (kế hoạch tăng 6,0%; năm 2020 tăng 6,26%); Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 87,7 triệu đồng (kế hoạch 84,5 triệu đồng; năm 2020 đạt 78,7 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,32% (KH 1,5%)…


Những kết quả đã đạt được, cùng với sự thống nhất, đồng lòng cao trong cấp ủy Đảng, sự quyết tâm triển khai thực hiện trong một khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên nguyện đoàn kết chặt chẽ, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Xứng đáng với lời chúc và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa; quê hương ta ngày càng Hưng và ngày càng Yên hơn nữa!


Chúc Hưng Yên tiến thật xa


Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên!


Hoàng LinhNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)