UBND tỉnh Hưng Yên  ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2022

16:27, 31/12/2021

Ngày 28.12.2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) tỉnh Hưng Yên năm 2022. 


Yêu cầu kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền, tập trung trọng điểm ở các xã, phường, thị trấn. Các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ này phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung kế hoạch là tập trung tổ chức tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương gắn với nội dung của chỉ số Papi. Trong đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, các địa phương, đơn vị lập kế hoạch, chủ động thực hiện chỉ số Papi trên 8 lĩnh vực của chỉ số gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng khu vực công, đặc biệt là lĩnh vực thiết yếu của đời sống dân sinh như y tế, giáo dục và trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.


Kế hoạch cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, quyền và nghĩa vụ của người dân trong quá trình học tập, sinh sống tại địa phương; tuyên truyền cho cán bộ, công chức về việc thực hiện và kết quả thực hiện chỉ số Papi. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch.


UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, địa phương, đơn vị để thực hiện kế hoạch đồng bộ, hiệu quả nhất. 


Lệ Thu  Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)