Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 và thời gian tới

19:46, 06/01/2022

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2022 và thời gian tới. Nội dung cụ thể như sau:


Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát với nhiều biến thể vi-rút mới nguy hiểm hơn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng hơn. Trong nước, dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19; góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia được bảo đảm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, các vụ án dư luận quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá, không để hình thành mới các băng nhóm tội phạm; công tác phòng cháy, chữa cháy đạt được nhiều kết quả tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tích cực, lực lượng Công an các cấp ngày càng vững mạnh, Công an xã được tăng cường cả số lượng, chất lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị.


Tuy nhiên, công tác nắm, bám sát tình hình địa bàn có nơi, có lúc còn hạn chế; an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện phức tạp; số vụ phạm tội về trật tự xã hội tuy giảm nhưng chưa bền vững; tội phạm giết người tăng, tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm; tội phạm ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, quản lý tài nguyên, môi trường, tệ nạn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ; công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự ở cơ sở, quản lý cư trú còn hạn chế; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đồng đều, có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao...


Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030. Trong nước, các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự còn tiềm ẩn; các thế lực thù địch, phản động, tội phạm tiếp tục lợi dụng không gian mạng, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, tôn giáo, dân tộc, lợi dụng những khó khăn của đất nước, nhất là dịch Covid-19 kéo dài để kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Vấn đề an ninh mạng, mất an toàn thông tin, lộ, lọt bí mật nhà nước sẽ diễn biến phức tạp nếu không có giải pháp kịp thời. Tình hình tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có xu hướng tăng sau dịch Covid-19; ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, thành phần tội phạm đa dạng, có xu hướng trẻ hóa,...


Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2021 và thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:


1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, trọng tâm là: Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương (Kết luận số 13-KL/TW ngày 16.8.2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30.9.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới); gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.


Cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quán triệt và xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, về mọi mặt của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, điều hành của các cấp chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trât tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.


2. Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an đối với các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh; giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài có nguy cơ phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng kích động thành vấn đề chính trị. Tập trung nắm, phân tích, đánh giá dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, nhất là phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ bí mật nhà nước; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh công nhân; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.


3. Triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 3.6.2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Triển khai các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời, ngay từ đầu và tại cơ sở những mâu thuẫn trong xã hội, trong Nhân dân; thường xuyên rà soát, nắm chắc số đối tượng tâm thần, ảo giác do sử dụng chất kích thích, thanh thiếu niên hư, những vụ việc bạo lực gia đình, người bị bần cùng hóa... để có giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất nảy sinh tội phạm. Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “núp bóng” doanh nghiệp,...; kịp thời nắm tình hình, điều tra, xác minh, tham mưu xử lý những đối tượng đầu cơ đất, lợi dụng thông tin quy hoạch để thực hiện hành vi trục lợi, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự số 02/2021/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 2 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2021; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27.7.2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.


4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Siết chặt công tác quản lý xuất nhập cảnh, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; phòng ngừa đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong các mặt công tác Công an và kết nối, chia sẻ với các sở, ngành, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4.9.2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; chú trọng xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sâu rộng, nhất là ở khu đông dân cư, khu nhà ống trong ngõ hẹp, nhà cao tầng, khu, cụm công nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.


5. Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng Công an xã; tích cực triển khai đồng bộ quy chế phối hợp với các ngành làm án, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn; quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố.


Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và đạo đức, gần dân, sát tình hình cơ sở; tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tham mưu triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị ở Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Triển khai thực hiện Công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31.3.2021 của Chính phủ; quan tâm xây dựng trụ sở làm việc, trang bị các phương tiện cần thiết cho Công an xã, thị trấn; cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đã đề ra. Chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đại hội Đoàn các cấp trong Công an tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức và cá nhân.


6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22.1.2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19. Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; triển khai Kế hoạch xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


7. Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 208-QĐ/TW ngày 14.4.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc phức tạp, án tham nhũng, án dư luận xã hội quan tâm hoặc giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc theo yêu cầu Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9.11.2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Tập trung khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác điều tra, xác minh làm rõ các vụ án, vụ việc, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo, tài chính, ngân sách, đầu tư, mua sắm tài sản công, sử dụng ngân sách nhà nước; phối hợp với Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân các cấp truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm theo quy định của pháp luật. Phấn đấu giảm và không để phát sinh án mới, tồn đọng.


8. Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả theo quy định.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)