Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

18:16, 13/01/2022

Ngày 13.1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên

 

Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ...


Về nhiệm vụ năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
 

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề cập tới việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 - CT/TW ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng tại tỉnh Hưng Yên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. 


Để việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện tốt hơn, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất một số giải pháp như: Phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và làm tốt công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm việc quản lý chuyển sinh hoạt đảng; kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Năm 2022, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung tham mưu tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực vì lợi ích chung; triển khai nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách về công tác cán bộ; tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng…


Phương Minh – Lê Hiếu

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)