Nghiệm thu đề tài “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên”

15:44, 21/01/2022

Ngày 20.1, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu, đánh giá đề tài khoa học “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện.


Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2020; phát 2000 bộ phiếu khảo sát, đánh giá dành cho 3 đối tượng gồm: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo đơn vị kinh tế tư nhân; người lao động tại đơn vị kinh tế tư nhân. Ngoài ra, đề tài còn tổ chức khảo sát trực tiếp thông qua phỏng vấn, trao đổi để tiếp nhận thông tin và nghiên cứu báo cáo, biểu mẫu thống kê của các đơn vị. Qua quá trình nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài đưa ra một số đánh giá như: Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được tăng cường và đạt được những kết quả nhất định; đa số các tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập hoạt động ổn định, thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức đoàn thể đóng góp vào sự phát triển của đơn vị… Tuy nhiên, số đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, đoàn thể cũng như tỷ lệ đảng viên so với số công nhân lao động còn thấp. Việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên, tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân chưa đạt mục tiêu đề ra…


Từ thực trạng trên, Ban Chủ nhiệm đề tài đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh gồm: Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy; nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát.


Sau khi cho ý kiến nhận xét, hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.


Mai Nhung


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)