Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại

17:29, 18/03/2022

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022. 


Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại; nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước, đặc biệt về các vấn đề về biển, đảo, chủ quyền biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng… 


Trong năm 2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết chặt chẽ với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5.1.2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 16.12.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. MTTQ các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban Tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, trong đó khẳng định mục tiêu phát triển là vì Nhân dân, lấy dân làm gốc; những chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hoá dân tộc; những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và tiềm năng hợp tác, thu hút đầu tư; vận động cộng đồng người Hưng Yên ở nước ngoài tích cực tham gia xây dựng quê hương… 


Lệ Thu 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)