Banner
Banner

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Ân Thi

20:13, 10/03/2023

 Ngày 10/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Ân Thi tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-11 (2021-2023).


Lớp học được khai giảng và học tập từ tháng 10/2021 với 78 học viên. Kết thúc khoá học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp. Thông qua khoá học, các học viên được trang bị một số vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN; quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; tình hình, nhiệm vụ của địa phương...


Vũ Huế                                  Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)