Hiệu quả từ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Y tế: 

15:03, 27/09/2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18), thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo thẩm quyền phân cấp và đạt kết quả bước đầu. Tuy nhiên, áp lực nhất trong quá trình thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế đối với ngành Y tế là phải vừa giải quyết tình trạng quá tải cho các bệnh viện nhưng vẫn bảo đảm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 


Bài 1: Tinh gọn bộ máy khắc phục sự chồng chéo trong công tác quản lý


Ngành Y tế là một trong những ngành có số cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) đông nhất trên toàn tỉnh. Thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC, Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao; kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động của ngành. Trong đó, bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18 và các văn bản của tỉnh để vận dụng, cụ thể hóa vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban thuộc Sở Y tế trong quá trình triển khai thực hiện. Các nội dung đều được cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm giải quyết tổng thể các vấn đề về sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ, giải quyết dôi dư và tinh giản biên chế. 

Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên
Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên


Theo tổng hợp của Sở Y tế, đến nay, ngành Y tế đã tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã, trong đó: Giải thể Trung tâm Dân số - KHHGĐ 10 huyện, thị xã, thành phố và giải thể 7 trạm y tế; Kiện toàn Trung tâm Y tế các huyện, thành phố (đã giảm từ 143 khoa, phòng còn 140 khoa, phòng). Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, giảm được 2 đơn vị sự nghiệp và giảm 6 phòng chức năng, khoa chuyên môn (hiện còn 12 khoa chuyên môn và phòng chức năng). Hợp nhất Phòng Khám - Quản lý sức khỏe và Viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh thành Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và chuyển giao về trực thuộc Sở Y tế quản lý. Thực hiện tổ chức lại Chi cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế đã giảm 3 phòng (từ 7 phòng còn 4 phòng), giảm 4 lãnh đạo cấp phòng (từ 12 người còn 8 người)…


Đồng chí Phan Tiến Sơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Từ ngày 1.1.2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị. Việc thành lập Trung tâm chính là sự đổi mới, sắp xếp, tổ chức các đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Trong quá trình thành lập Trung tâm, chúng tôi đã kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở Y tế giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là về tâm tư của đội ngũ CB,VC. Sau khi thành lập, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều đó cho thấy, việc hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần tương đồng thuộc lĩnh vực y tế dự phòng rất thiết thực. Từ đó, đã tập hợp, sử dụng có hiệu quả các thiết bị, nhân lực hiện có để thực hiện tốt nhiệm vụ y tế dự phòng; công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai chủ động và hiệu quả hơn…


Tại huyện Tiên Lữ theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 18.1.2019 của UBND tỉnh về việc Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Tiên Lữ vào Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Thí điểm giải thể Trạm Y tế thị trấn Vương; chuyển chức năng, nhiệm vụ, số lượng người làm việc, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các vấn đề khác có liên quan của Trạm Y tế thị trấn Vương về Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đảm nhiệm, quản lý.  Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ cho biết: Việc sáp nhập đã tạo điều kiện để tập trung tài chính, nhân lực, trang thiết bị; giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất; giảm được đầu mối, chi phí hành chính; phù hợp tính đặc thù của ngành Y tế có tính liên thông giữa các tuyến trong phòng, chống dịch bệnh, khám, chữa bệnh và việc điều động, luân chuyển cán bộ; bảo đảm huy động nhanh chóng nguồn lực tham gia phòng, chống dịch bệnh, xử lý các tình huống khẩn cấp.


Đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, trước đây, Sở Y tế được giao quản lý 162 trạm y tế. Theo quy định tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 29.8.2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2018, trạm y tế được giao 912 người. Thực hiện chủ trương của tỉnh chuyển chức năng, nhiệm vụ và viên chức y tế học đường của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT công lập về các trạm y tế quản lý, đến nay, các trạm y tế đã tiếp nhận thêm 520 viên chức y tế học đường. Tức là, trung bình mỗi trạm y tế tiếp nhận 3 nhân viên y tế học đường. Do đó, số người của các trạm y tế vượt nhiều so với vị trí việc làm. 


Để giải quyết vấn đề này, theo đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế: Thời gian tới, ngành Y tế tích cực thực hiện Kế hoạch sắp xếp, cân đối, điều chuyển viên chức trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ lãnh đạo đến viên chức của trạm y tế khi tổ chức thực hiện. Tham mưu với cấp có thẩm quyền giao đủ số lượng người làm việc đối với trạm y tế theo vị trí việc làm, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời giao lượng người làm việc giảm dần hằng năm theo lộ trình từ năm 2019 theo số nghỉ hưu và số tinh giản biên chế; bảo đảm đến năm 2023, số người làm việc tại các trạm y tế không cao hơn số lượng người làm việc được giao. Động viên, khuyến khích viên chức của ngành Y tế nói chung và trạm y tế nói riêng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định..


Với sự đồng thuận và nỗ lực của toàn ngành, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ngành Y tế tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, quản lý chuyên môn; tập trung tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực… góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

 

Phương Minh – Thu Yến


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)