Hưng Yên có 344 cơ quan, đơn vị được giao chế độ tự chủ về sử dụng biên chế

17:33, 30/01/2019
Đến thời điểm này, tỉnh đã giao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 344 cơ quan, đơn vị. Trong đó có 53 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 130 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 161 cơ quan cấp xã. Tất cả các cơ quan, đơn vị đều đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ là 828 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. 
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)