Yên Mỹ phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

20:45, 22/01/2019
Năm 2018, huyện Yên Mỹ có 11/16 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; bình quân toàn huyện đạt 18,3 tiêu chí/xã.
 
Năm 2019, huyện phấn đấu có 16/16 xã của huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; huyện Yên Mỹ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
 
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với UBND các xã hướng dẫn và tổ chức thực hiện các tiêu chí; đồng thời chủ động đánh giá và thẩm định các tiêu chí tại 5 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. UBND các xã tập trung huy động các nguồn lực và vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới…
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)