Doanh thu của các trang trại ở Hưng Yên đạt hơn 1,9 nghìn tỷ đồng

20:51, 10/01/2022

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 729 trang trại, tăng 15 trang trại so với năm 2020. Các trang trại tạo việc làm cho gần 2,5 nghìn người. Tổng vốn đầu tư của các trang trại đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu của các trang trại trong năm 2021 đạt hơn 1,94 nghìn tỷ đồng. Kinh tế trang trại phát triển đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu vào như đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa; tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.


Đào Ban


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)