Hưng Yên: 60% số hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá, tốt

15:30, 02/08/2022

Toàn tỉnh hiện nay có 350 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Theo đánh giá, xếp loại hợp tác xã của Chi cục Phát triển nông thôn, đến nay, 60% số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt động khá, tốt; 25% số hợp tác xã nông nghiệp xếp loại hoạt động trung bình; còn lại là các hợp tác xã hoạt động yếu và chưa đánh giá, xếp loại do chưa đủ 12 tháng hoạt động. 


Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức thẩm định, hỗ trợ vốn, máy móc, thiết bị cho 24 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.


Minh Hồng

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)