Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh

17:25, 20/09/2022

Quy hoạch tỉnh (QHT) là công cụ quan trọng, là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Xác định công tác lập QHT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các cấp chính quyền, ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

 

Khu vực trung tâm thành phố Hưng Yên ( ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập QHT, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo; ban hành Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 14.12.2018 về việc lập QHT thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng nhiều quyết định thực hiện các phần việc liên quan đến lập QHT như: Phương án bố trí vốn, phê duyệt danh mục các nội dung đề xuất tích hợp vào QHT, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập QHT… Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo lập QHT, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương thông báo, hướng dẫn kịp thời các thông tư, quy định, hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh liên quan để triển khai thực hiện các phần việc liên quan đến lập QHT, nhất là hướng dẫn kỹ thuật về khung cơ sở dữ liệu QHT. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan đã tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong xây dựng đề cương nhiệm vụ; xác định những nội dung trọng tâm cần tích hợp vào QHT; hoàn chỉnh toàn bộ số liệu, tài liệu, các định hướng phát triển đối với những nội dung liên quan đến các nội dung đề xuất tích hợp vào QHT theo lĩnh vực, địa bàn và chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình để đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 
Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình triển khai lập QHT phát sinh nhiều vướng mắc, khó khăn. Hiện nay, Luật Quy hoạch có một số quy định chưa bắt kịp thực tiễn, chưa đánh giá được hết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn trong khi việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm và còn một số bất cập như: Chưa có quy định cụ thể hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí tổ chức phiên họp của hội đồng thẩm định; chưa có quy định cụ thể hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí thuê tư vấn phản biện độc lập, chưa có đầy đủ các hướng dẫn kỹ thuật, chuyên ngành về lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật theo quy định của Luật Quy hoạch... Quy hoạch hiện nay mang tính đa ngành, yêu cầu tích hợp theo phương pháp tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan, đòi hỏi đơn vị tư vấn xây dựng QHT phải có đủ năng lực, nắm bắt chuyên sâu từng ngành (đặc biệt là ngành mang tính đặc thù), đồng thời phải bảo đảm kiến thức tổng thể, liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các lĩnh vực…
Tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27.9.2021 về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Chính phủ đặt ra mục tiêu hoàn thành việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định pháp luật về quy hoạch trước ngày 31.12.2022. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, dành thời gian góp ý, hoàn thiện các nội dung quy hoạch để đơn vị tư vấn tích hợp vào QHT. Tăng cường phối hợp để nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu về quy hoạch, cập nhật, chia sẻ thông tin bảo đảm tính công khai, minh bạch. Đặc biệt, phải chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xem xét, xử lý những vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của QHT; chủ động tiếp cận sớm các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tháo gỡ các mâu thuẫn, chồng chéo trong thực hiện công tác quy hoạch và lấy thông tin, tích hợp quy hoạch ngành vào QHT. Đồng thời, tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công việc, chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập QHT; chú trọng bảo đảm yêu cầu về các nội dung chính của QHT, đặc biệt là định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế - xã hội và môi trường, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện…
Đồng chí Trịnh Văn Diễn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp và gia tăng các biện pháp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng lập QHT, đến nay đã cơ bản hoàn thành dự thảo QHT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo hoàn thiện báo cáo QHT, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo QHT, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình hội đồng thẩm định QHT cấp trung ương xem xét, phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đúng thời hạn quy định tại Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27.9.2021 của Chính phủ.


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)