Banner
Banner

Đoàn Khảo sát đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu  phát triển lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” làm việc  với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

15:45, 24/05/2023

Ngày 24/5, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Khảo sát đề tài cấp Nhà nước “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” (viết tắt là Đoàn Khảo sát) làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đoàn Khảo sát do đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm đề tài làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự Đoàn Khảo sát có các đồng chí: Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm đề tài; GS, TS Hoàng Chí Bảo, Phó Chủ nhiệm đề tài…

 

 

 

 

Các đại biểu dự chương trình làm việc


Tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh…


Phát biểu chào mừng Đoàn Khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Tỉnh Hưng Yên rất vui mừng khi được Đoàn Khảo sát về khảo sát thực tế để thu thập các thông tin, bằng chứng thực tế để phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học. Tỉnh ủy Hưng Yên nhận thức rất rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp thêm cơ sở thực tiễn, luận cứ khoa học để tiếp tục phát triển và hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta thông qua đánh giá thành tựu và những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua. Từ đó, tham mưu với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… các chủ trương, đường lối lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có cơ hội để củng cố hơn nữa nhận thức, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH. Từ đó, quán triệt, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn của địa phương.


Tại chương trình làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo những kết quả nổi bật tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở tỉnh Hưng Yên từ khi tái lập tỉnh đến nay; Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở Hưng Yên. Những thành tựu trong nhận thức và vận dụng Chủ nghĩa Mác - LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên luôn nhận thức sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường đi lên CNXH nêu trong Cương lĩnh chính trị, các nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển tỉnh Hưng Yên đạt nhiều thành tựu to lớn.


Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn của khu vực tư nhân và khu vực FDI. Thống nhất và kiên định mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên theo hướng công nghiệp và thương mại, dịch vụ, gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược. Giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế luôn được chú trọng đầu tư. 


Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; an sinh xã hội được bảo đảm. Hưng Yên là tỉnh thứ 3 toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống đô thị hiện đại, phát triển nhanh. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. An ninh, trật tự xã hội được tăng cường…


Tại chương trình làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bổ sung thêm về quá trình phát triển kể từ khi tái lập tỉnh cùng những định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hưng Yên trong tương lai. Đặc biệt là những đột phá về giao thông, về phát triển các khu, cụm công nghiệp; thu ngân sách… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Đoàn Khảo sát về những thuận lợi, lợi thế của Hưng Yên khi các doanh nghiệp đầu tư; những kết quả nổi bật trong  thực hiện các chính sách an sinh xã hội...


Tại chương trình làm việc, các đại biểu thảo luận về một số nội dung như: Lý luận và cơ chế vận hành, quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước; thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong lãnh đạo, quản lý phát triển, trong đó đặc biệt là các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà nước và người dân trong phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề về thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật; việc phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ công nhân; lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; vấn đề liên kết vùng…

 

Các đại biểu trong đoàn khảo sát với các đồng chí lãnh đạo tỉnh


Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Tô Huy Rứa, Chủ nhiệm đề tài khẳng định: Ban Thường vụ tỉnh Hưng Yên đã chuẩn bị chu đáo, cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích để Đoàn Khảo sát có thêm tài liệu quan trọng, nghiên cứu, bổ sung vào đề tài, qua đó giúp Ban chủ nhiệm đề tài sớm hoàn thiện Đề tài “Những thành tựu phát triển lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới” nhằm phục vụ trực tiếp cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.


Phương Minh – Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)