Công nhận Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến là khu du lịch cấp tỉnh

20:01, 02/01/2020

Ngày 31.12.2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2924/ QĐ-UBND về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (thành phố Hưng Yên). Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn việc quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch cấp tỉnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến bảo đảm các nội dung như: Bảo vệ, gìn giữ, phát triển tài nguyên du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan; ban hành quy chế, nội dung quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và các văn bản có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá về Khu du lịch nhằm phát huy  giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến; nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển Khu du lịch bền vững…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND thành phố Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch với Khu du lịch cấp tỉnh. Các sở, ngành liên quan như: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Công an tỉnh trong phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng Khu du lịch theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, bền vững.


Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)