Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022
20:04, 28/09/2022
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022