Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

07:03, 29/08/2019

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và điều tra hộ nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2019. 


Việc rà soát nhằm xác định đúng, đầy đủ số hộ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người cận nghèo; số hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh năm 2020. Việc xác định hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận theo hướng đa chiều.  Đối tượng, phạm vi rà soát, điều tra là toàn bộ số hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2019 và các hộ đăng ký xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ 2 chỉ tiêu hộ nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều trở lên; các hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp đăng ký điều tra xác định là hộ có mức sống trung bình.

 

Mỗi xã, phường, thị trấn là một đơn vị điều tra, rà soát. Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 28.8 đến 15.12.2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ rà soát, tổng hợp số liệu, kết quả rà soát, điều tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.  


Lệ Thu 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)