Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp 1.457 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

16:13, 03/08/2022

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công tỉnh cung cấp 1.457 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 537 dịch vụ (đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 516 dịch vụ); số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp 920 dịch vụ (đã tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 468 dịch vụ). 


Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho phép cá nhân, tổ chức lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp. 


Được biết, hiện tại, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương là 1.857 TTHC. Trong đó, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh là 1.454, cấp huyện là 273, cấp xã là 130. Số lượng TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 199 TTHC đơn lẻ và 4 nhóm TTHC.


 Lệ Thu 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)