Banner
Banner

Nâng cao chỉ số nội dung thành phần “Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo”

15:11, 25/05/2023

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần nâng cao chỉ số nội dung thành phần “Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo” - một trong những chỉ số nội dung thành phần nhằm đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò giám sát của MTTQ trong tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và định kỳ. Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức phổ biến, tuyên truyền về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, định kỳ bảo đảm người dân dễ dàng, kịp thời tiếp cận đầy đủ các thông tin, kết quả rà soát, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định nhằm bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của Nhân dân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương nhằm hướng dẫn, đôn đốc, phát hiện, kiến nghị khắc phục những sai sót trong thực hiện; bảo đảm thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chính xác, công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và theo đúng quy trình, quy định; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp làm trái với quy định…


Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)